Satmar

Sharon Springs Synagogue

118 Willow Street
Sharon Springs, NY

<h2>About the Rabbi</h2>
Rabbi Shulem Indig
23 Satmar Drive, Unit 302
Monroe, NY 10950
<a href=”mailto:shulyindig@gmail.com”>shulyindig@gmail.com</a>
Home – 845-783-8277
Cell – 914-557-0277

Machne Tashbar

57 Dale Lane
Elka Park, 12427
tashbar@thejnet.com
www.tashbar.org